Piszą o Nas

URZĄD MIEJSKI w ROPCZYCACH –

ropczyce.eu – oficjalna strona urzędu

 

Na stronie Urzędu Miejskiego w Ropczycach, zostały zamieszczone zdjęcia (1-29) z naszego
Pikniku z Comeniusem, który odbył się na terenie szkoły 08.06.2014 r.

http://www.ropczyce.eu/aktualnosci/art1312,festyny-rodzinne-przy-szkolach.html

ZIEMIA ROPCZYCKA – GAZETA POWIATOWA

Miesięcznik Samorządu Tertytorialnego i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej

Ziemia Ropczycka Nr 1-2 (267-268)

Styczeń – Luty 2014

STR 25

http://gazeta-ziemiaropczycka.pl/wp-content/uploads/2014/03/zr_nr_1-2_2014.pdf

21.05.2013

Tolerancja i poszanowanie dla innych

18 maja b. r. Ekspozycję historyczno – dydaktyczną przy Górze Śmierci odwiedziła młodzież z Turcji i Hiszpanii wraz z polskimi uczniami Zespołu Szkół w Lubzinie. Wszystkie trzy grupy młodzieżowe od ponad roku realizują wspólny, europejski projekt edukacyjny, w ramach programu COMENIUS, pod hasłem „Share values, share life” (poznając i dzieląc się wartościami, lepiej rozumiemy nasze życie). W bieżącym roku szkolnym, uczniowie z wszystkich trzech krajów uczestniczyli w różnorakich zajęciach „pracując” nad propagowaniem wartości, o których mowa w projekcie – równości, miłości, tolerancji, szacunku, pokoju i wolności. Młodzież z Zespołu Szkół w Lubzinie realizowała już cykl warsztatów w Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania, w styczniu tego roku. Teraz przybyli na zajęcia wspólnie ze swoimi hiszpańskimi i tureckimi kolegami. W ramach warsztatów uczniowie zwiedzili Ekspozycję historyczno – dydaktyczną przy Górze Śmierci, poznając historię obozów pracy przymusowej i losy przetrzymywanych w nich więźniów. Anglojęzycznych uczestników warsztatów po wystawie oprowadzała Justyna Wnęk.  Po zwiedzeniu Ekspozycji młodzież udała się na Górę Śmierci, by obejrzeć oryginalne, zachowane elementy paleniska kremacyjnego i komory do przechowywania ciał więźniów. W miejscu tym oddali także hołd tysiącom więźniów rożnych narodowości, przetrzymywanych i represjonowanych w hitlerowskich obozach pracy przymusowej w Pustkowie. Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe „Czym jest tolerancja”, według scenariusza przygotowanego przez edukatorów Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania. Realizowane ćwiczenia związane były z rozumieniem i upowszechnianiem takich pojęć jak tolerancja, ksenofobia, akceptacja, mniejszości (etniczne, społeczne, religijne, kulturowe), stereotypy. Zajęcia te miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na wszelkie przejawy nietolerancji – religijnej, społecznej czy narodowej – we współczesnym świecie i wykształcenie postawy szacunku i zrozumienia wobec „inności” drugiego człowieka. Warsztaty zakończyły się wspólnym zdjęciem młodych ludzi z wszystkich trzech krajów, które miało oznaczać chęć wspólnej pracy na rzecz tolerancyjnej i zjednoczonej, wielonarodowej Europy.

 

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.ecpip.pl/page19.php

Zawartość
Zawartość

http://glospowiatu.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=622&Itemid=3

Głos Powiatu – Tygodnik Niezależny

19.02.2013
HISZPANIE, TURCY I POLACY WSPÓŁPRACUJĄ W LUBZINIE
LUBZINA. Zespół Szkół w Lubzinie stanie się na dwa lata centrum współpracy i spotkań dzieci z krajów europejskich dzięki programowi Comenius. 
Na cześć Komeńskiego
Program nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVI i XVII w. czeskiego pedagoga i filozofa, mieszkającego m.in. w Polsce w Lesznie – Jana Amosa Komeńskiego. Głównym zadaniem pierwszych edycji Comeniusa było szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego, prowadzące do wzrostu poziomu nauczania. Prowadzona była też wymiana uczniów – program stymuluje współpracę pomiędzy przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i średnimi. Program promował wymianę doświadczeń oraz dążenie do wzajemnego uznawania stopni, świadectw i dyplomów. Kładł szczególny nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej – propagował ideę Europy Narodów – zgodnie z dewizą UE – Jedność w różnorodności (łac. In varietate concordia).

Partnerskie Projekty Szkół 

Aktualna edycja programu Comenius to Partnerskie Projekty Szkół, a więc współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W ramach UE  – „Projekty Wielostronne  – Comenius LLP” Zespół Szkół w Lubzinie wraz ze szkołami partnerskimi z Turcji i Hiszpanii realizuje pierwszy projekt Comenius pod hasłem „Share values, share life”  (Poznając i dzieląc się wartościami, lepiej rozumiemy nasze życie) Działania uczniów realizowane będą w roku szkolnym  2012/2013 oraz 2013/2014. W projekcie biorą udział uczniowie  z powyższych szkół oraz nauczyciele języków obcych, innych przedmiotów i wychowawcy. Uczniowie przez dwa lata będą analizować i definiować wartości, o jakich mowa w projekcie (równość, miłość, tolerancja, szacunek, pokój i wolność), a następnie będą wymieniali się za pośrednictwem narzędzi ICT produktami, które powstaną w trakcje realizacji tego projektu. Nasi uczniowie poznają również kraje partnerskie, pod względem historycznym, geograficznym i kulturowym. Będą pracować ze swoimi rówieśnikami z innych  państw europejskich podczas spotkań w poszczególnych krajach.W marcu pojadą do Turcji
Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą  uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Klub Comenius działający w szkole w Lubzinie liczy 20 członków. Dzieci pracują pod opieką polskiej koordynatorki projektu, nauczycielki j. angielskiego w tutejszej szkole, pani Moniki Świątek – Bień oraz przy pomocy innych nauczycieli ze szkoły. W ramach zajęć uczniowie zwiedzili Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie, uczestniczą w cotygodniowych warsztatach realizowanych nowoczesnymi metodami i przy udziale zaproszonych gości, jak również pod kierunkiem nauczycieli z naszej szkoły. Wszystkie działania są dokumentowane na stronie internetowej, jak również w kronice szkolnej.  Na początku marca wyruszają w swoją pierwszą podróż zagraniczną – do Turcji, w maju powitają w Lubzinie uczniów z Hiszpanii i Turcji, a w listopadzie 2013 wyruszą na spotkanie do Madrytu, Hiszpania. Bez udziału w programie Comenius wielu naszych uczniów nie miałoby szansy na wyjechanie do tak odległych miejsc. Chęć udziału i działania w klubie Comeniusa jest najlepszym bodźcem do intensywniejszej nauki języka angielskiego – języka, który jest głównym narzędziem komunikacji.

http://www.wiadomoscidebickie.eu/wiadomosci-debickie/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2098&cHash=8b3376b61fbe6cb927f663f47a6c72f2

02.02.2013 09:24

Wiadomości Dębickie

Uczyli tolerancji

Kategoria: Gmina Dębica, Społeczne
Autor: IW

W Centrum Kultury Gminy Dębica odbyły się warsztaty edukacyjne, dotyczące kwestii tolerancji, prowadzone przez edukatorów Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania.

 

FOT. ARCHIWUM CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie Zespołu Szkół w Lubzinie, którzy pod opieką swych nauczycieli i wychowawców, wraz ze szkołami partnerskimi z Turcji i Hiszpanii, realizują europejski projekt z programu Comenius pod hasłem „Share values, share life” (poznając i dzieląc się wartościami, lepiej rozumiemy nasze życie).

W bieżącym roku szkolnym, uczniowie uczestniczą w różnorakich zajęciach pracując nad wartościami o jakich mowa w projekcie – równość, miłość, tolerancja, szacunek, pokój i wolność. W ramach warsztatów uczniowie zwiedzili Ekspozycję historyczno – dydaktyczną przy Górze Śmierci, poznając historię obozów pracy przymusowej i losy przetrzymywanych w nich więźniów, w nawiązaniu do polityki eksterminacyjnej III Rzeszy względem społeczności żydowskiej zamieszkałej w Polsce, w okresie II wojny św.

Ćwiczenia warsztatowe, prowadzone tuż po zwiedzaniu Ekspozycji, związane były z wprowadzeniem i upowszechnieniem takich pojęć jak tolerancja, ksenofobia, akceptacja, mniejszości (etniczne, społeczne, religijne, kulturowe), stereotypy. Zajęcia w Centrum Kultury, poruszające te trudne tematy, miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na wszelkie przejawy nietolerancji – religijnej, społecznej czy narodowej – we współczesnym świecie i wykształcenie postawy szacunku i zrozumienia wobec „inności” drugiego człowieka. Na wiosnę zaplanowano kolejne spotkania, tym razem wspólnie z rówieśnikami ze szkół partnerujących przy projekcie – z Turcji i Hiszpanii.

Komentarze są wyłączone.