Cel Projektu

Celem uczestników projektów jest:

 • promować wiedzę dotyczącą innego spojrzenia na kulturę spoza własnego środowiska poprzez dzielenie się informacjami ze szkołami partnerskimi, używanie narzędzi ICT oraz uczestniczenie w wyjazdach zagranicznych. W szkołach partnerskich priorytetem jest świadomość kulturowa, komunikacja w języku angielskim,  jak również różnorodność językowa i kulturowa;
 • promować i rozwijać umiejętności językowe (dorosłych i dzieci) poprzez poszerzanie słownictwa związanego ze słówkami i zwrotami potrzebnymi do realizacji tego projektu;
 • kształtować otwartość na inne kultury i inne osoby. Dzięki uczestnictwu w prezentacjach, apelach, pokazach, prezentacjach tańców uczniowie i inne osoby (nauczyciele, rodzice, władze lokalne) poznają inne kultury, „dotkną ją” i lepiej poznają, nawet jeżeli nie będą mieli możliwości brania udziału w wizycie zagranicznej.

Wpływ projektu na uczniów, nauczycieli, środowisko szkolne i lokalne:

 • motywowanie każdego uczestnika projektu do nauki języków obcych, pokazywanie jakie drogi otwiera nam znajomość języków;
 • poznawanie i wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych (ICT) dostępnych na rynku i zaznajamianie uczniów z tymi narzędziami;
 • ukazanie społeczności szkolnej, lokalnej  jakie korzyści płyną z realizacji projektów międzynarodowych.

Materialne rezultaty końcowe uzyskane w  wyniku realizacji  projektu:

 • strona internetowa projektu,
 • książka zawierająca podstawowe informacje na temat szkół partnerskich,
 • klipy video,
 • zdjęcia,
 • podcasty
 • wywiady
 • kalendarz szkolnych imprez kulturalnych,
 • Tablica Comeniusa

Komentarze są wyłączone.